Bestsellery
Kompas DC45-6E
Kompas DC45-6E
220,00 zł
Latarka czołowa ROYAL XS-H-01
Latarka czołowa ROYAL XS-H-01
180,00 zł
szt.
Latarka taktyczna ROYAL XS-RB688
Latarka taktyczna ROYAL XS-RB688
420,00 zł
szt.
Regulamin zakupów

§ 1. Informacje ogólne

 

 1. Zamówienia składane w sklepie internetowym działającym pod adresem URL www.royal-poland.pl realizowane są przez: Royal-Poland.pl Michał Stępień, Zwoleń ul.Targowa 60
 1. NIP:  811-168-29-69, REGON: 140590510
 1. tel.: +48 511 245 587     +48 510 392 262
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez Royal-Poland.pl Michał Stępień - zwanego dalej Sprzedającym, przy zawieraniu umowy sprzedaży na odległość tj. poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.royal-poland.pl , zwaną dalej Sklepem, a także za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość (telefonu, telefaksu itp.).
 1. Oferta Sklepu kierowana jest do konsumentów, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego) oraz do przedsiębiorców tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 Kodeksu cywilnego).
 1. Prezentacja produktów w ramach Sklepu (z wyjątkiem zdjęć oraz animacji) nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza automatycznego zawarcia umowy sprzedaży. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży określonego towaru. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z momentem potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep. W przypadku złożenia zamówienia z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty kupna.
 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedającego z Klientami umów sprzedaży produktów. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.royal-poland.pl  w formie umożliwiającej jego pobranie i wydrukowanie.
 1. Sprzedający jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a ponadto gdy klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2. Ochrona danych osobowych

 1. Zarejestrowanie się w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i przechowywanie przez Sprzedającego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wskazanie danych osobowych, podobnie jak rejestracja w sklepie jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia.
 1. Sprzedający zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do realizacji zamówienia oraz – jeśli Klient wyrazi na to zgodę – do przekazywania mu informacji o nowych produktach i promocjach dostępnych w Sklepie.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta usług podmiotów zewnętrznych związanych z zakupem w systemie ratalnym Credit Agricole, a także płatności online PayU dane Klientów w niezbędnym zakresie przekazane zostaną tymże podmiotom w celu realizacji wybranych świadczeń.
 1. W żadnym innym wypadku dane osobowe Klientów nie są udostępniane lub odsprzedawane osobom trzecim.
 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 1. Na pisemne żądanie Klienta jego dane osobowe zostaną usunięte z bazy klientów, a konto w Sklepie internetowym zostanie zlikwidowane.

§ 3. Asortyment i ceny

 1. Sprzedający zastrzega, iż kolorystyka prezentowanych produktów w zależności od rodzaju monitora i jego ustawień może nieznacznie różnić się od rzeczywistości.
 1. Sprzedający zaznacza, że produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu są również prawa do korzystania przez okres jednego roku i kopiowania znajdujących się na stronie internetowej www.royal-poland.pl  i poszczególnych podstronach serwisu oraz aukcjach na portalu www.allegro.pl  zdjęć oraz animacji, na których prezentowane są pozostałe znajdujące się w ofercie Sklepu produkty. Cennik dostępny jest w zakładce „Zdjęcia”. W przypadku stałych kontrahentów możliwe jest uzyskanie indywidualnie negocjowanego rabatu na zakup praw do korzystania z przedmiotowych zdjęć i animacji.
 1. W przypadku zakupu praw do ściągania, korzystania i udostępniania zdjęć oraz animacji dostępnych na ww. stronach internetowych Sprzedającego w celach związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej lub zawodowej obowiązuje uproszczona procedura zakupu. W tym wypadku skopiowanie zdjęcia lub animacji stanowi przyjęcie oferty zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie jej zawarcia stanowi wystawiona przez Sprzedającego faktura VAT.
 1. Wszystkie ceny produktów, w tym zdjęć i animacji prezentowanych w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, chyba że cennik stanowi inaczej. Przy każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT lub (w przypadku Klientów posiadających status konsumenta) paragon fiskalny, które zostają przesłane do Klienta wraz z zamówionym towarem. Cena podana w elektronicznym formularzu zamówienia jest wiążąca z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego lub jego pracownika przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną, faksem itp. cena podana na stronie internetowej Sklepu jest wiążąca z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego lub jego pracownika przyjęcia zamówienia o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Cena prawa do korzystania oraz kopiowania  zdjęć i animacji jest stała i nie wymaga potwierdzenia.
 1. Cena produktu, który w chwili złożenia zamówienia przez Klienta jest niedostępny może ulec zmianie, o czym Klient zostanie powiadomiony. W takim przypadku Klient, po uprzednim zawiadomieniu Sprzedającego lub jego pracownika ma prawo zrezygnować z zamówienia.
 1. Koszty związane z przesyłką towaru ponosi Klient, chyba że informacja przy opisie produktu stanowi inaczej.
 1. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. Po wypełnieniu zamówienia przez Klienta koszt transportu jest mu wskazywany i doliczany do wartości zamówienia. Koszt transportu zależny jest od wagi i wielkości przesyłki, wybranego przez Klienta sposobu płatności, a także wybranej przez Klienta formy dostarczenia mu zamówienia (sposobu dostarczenia zamówienia).
 1. Przesyłka może zostać przesłana do Klienta w następujący sposób:
 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej stale współpracującej ze sprzedającym,
 • Za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Klienta.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, czasowego ograniczenia dostępności produktów, wprowadzania bądź wycofania produktów z oferty bez podania przyczyny, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania w nich zmian w każdym momencie.
 1. Sprzedający zastrzega, że dostarczenie przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na związane z tym znacznie wyższe koszty możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i następuje w sposób indywidualnie uzgodniony z Klientem.

§ 4. Płatności

 1. Przez wartość zamówienia rozumie się cenę za zamówiony towar powiększoną o koszt dostawy (przesyłki).
 1. Należności za zamówione produkty regulowane są w następujący sposób:
 1. przy odbiorze przesyłki, płatne gotówką u kuriera,
 1. tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazanym w elektronicznym formularzu zamówienia, w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Sklepu oraz w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 1. szybkim przelewem internetowym w systemie płatności online Przelewy24.pl
 1. kartą kredytową w systemie płatności online PayPal
 1. w systemie ratalnym Credit Agricole
 1. Przy zamówieniach przekraczających 3.000,00 zł Sprzedający ma prawo zażądania zadatku w wysokości 15% wartości zamówienia (w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego), jako zabezpieczenie kosztów realizacji zamówienia.
 1. Płatności przelewem lub kartą kredytową winny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:
 1. BS  o/Zwoleń nr 57 9157 0002 0000 0098 2162 0010

W tytule przelewu prosimy podać nr zamówienia lub imię i nazwisko kupującego.
 
§ 5. Złożenie zamówienia, sposób realizacji zamówienia i warunki dostawy

 1. Zakupy w Sklepie są dokonywane po uprzednim zarejestrowaniu się i wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia.
 1. Zamówienia mogą być przyjmowane również telefonicznie, faksem oraz poprzez pocztę elektroniczną: kontakt[at]royal-poland.pl
 1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie w chwili składania zamówienia przy uwzględnieniu wyjątku określonego w § 3 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu.
 1. Zamówienia w Sklepie za pomocą elektronicznego formularza zamówienia lub poczty elektronicznej można składać przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, natomiast zamówienia drogą telefoniczną, faksem itp. można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.
 1. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego formularza zamówienia i wymaga zapoznania i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce „Dostawa”, jak również – w przypadku Klienta będącego konsumentem - zapoznania się i zaakceptowania informacji dotyczących obowiązku zapłaty za zamówiony towar, obowiązku pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej w przypadku skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z uprawnienia przyznanego mu przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”, a także pozostałych informacji przekazanych mu przed potwierdzeniem zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w elektronicznym formularzu zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Klienta. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
 1. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia.
 1. Zamówienia, których z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania mogą być nie realizowane, o czym Klient jest niezwłocznie informowany poprzez wysłanie wiadomości na podany adres e-mail.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność zamówionych produktów w magazynie. W przypadku niedostępności części stanowiących przedmiot zamówienia produktów Klient jest informowany o możliwości realizacji części zamówienia, decyzję co do sposobu realizacji części zamówienia podejmuje Klient.
 1. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego. Klient w potwierdzeniu złożenia zamówienia informowany jest o dostępności produktów promocyjnych objętych jego zamówieniem.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta. W przypadkach budzących uzasadnione zastrzeżenia, a w szczególności w przypadku nie podania wszystkich wymaganych danych lub podania danych budzących wątpliwości co do ich poprawności oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, Sprzedający może nie przyjąć zamówienia do realizacji.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” zamówienie jest kierowane do realizacji kiedy dane Klienta zostaną zweryfikowane przez Sprzedającego. W pozostałych przypadkach zamówienie jest kierowane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. W sytuacji określonej w § 4 ust. 3 zamówienie zostanie skierowane do realizacji po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty tytułem zadatku, o której mowa w ww. przepisie Regulaminu.
 1. Zamówione produkty wysyłane są w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia lub od daty wpływu przedpłaty na konto i są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego przewoźnika wybranego przez Klienta w godzinach 8:00-16:00.
 1. Chwilą wykonania przez Sklep internetowy zawartej umowy sprzedaży jest moment przekazania zamówionego towaru przedstawicielowi firmy kurierskiej. Klienci posiadający status konsumenta mają możliwość wyboru innego Przewoźnika niż firma kurierska proponowana przez Sprzedającego. Koszty przesyłki towaru ponosi Klient.
 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru w magazynie, czas kompletowania przesyłki i weryfikacji płatności oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. W przypadku, gdy towar znajduje się poza magazynem i konieczne jest jego sprowadzenie oraz przygotowanie do wysyłki, czas wysyłki może ulec wydłużeniu.
 1. Szczegółowe informacje o przewidywanym terminie wysyłki Klient otrzyma w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 1. Klient potwierdza otrzymanie przesyłki pisemnym pokwitowaniem.
 1. Kupujący zobowiązuje się odebrać i zapłacić za zamówiony produkt, chyba że przesyłka znajduje się w stanie naruszonym.

§ 6. Reklamacje i zwroty

 1. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt  13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć konsumentowi rzeczy bez wad.
 1. Klient zobowiązany jest do przechowywania i wykorzystywania produktów w sposób i w warunkach zapewniających zachowanie ich właściwości, zgodnie z ewentualnymi informacjami i wskazaniami podanymi w załączonych do produktów materiałach informacyjnych. W przypadku produktów wymagających okresowej konserwacji Sprzedający dołącza do produktu stosowną informację o konieczności i częstotliwości przeprowadzania konserwacji oraz o zalecanych środkach konserwujących. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy wady produktów powstały z winy Klienta wskutek składowania, wykorzystania produktów w nieodpowiedni sposób lub niewłaściwej ich konserwacji.
 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie produktów zakupionych u Sprzedającego.
 1. Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem produktów. Przez akty staranności rozumie się sprawdzenie towaru pod względem ilościowym i jakościowym w obecności kuriera, w razie stwierdzenia szkody spisanie stosownego protokołu na okoliczność szkody oraz pokwitowanie odbioru przesyłki. W przypadku gdy kurier nie posiada druku protokołu szkody prosimy o niezwłoczny kontakt do Centrum Szkód DHL pod numerem telefonu 42/634-53-45. Informujemy, że w chwili wydania towaru firmie kurierskiej przez Sprzedającego, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Klienta.
 1. W przypadku gdy opakowanie dostarczanego klientowi towaru nosi widoczne ślady uszkodzenia mogące świadczyć o uszkodzeniu przesyłanej zawartości Klient proszony jest o nieodbieranie przesyłki. W takim wypadku na liście doręczającym należy umieścić adnotacje, że odmowa nastąpiła z powodu jej uszkodzenia. Adnotacja ta musi zostać potwierdzona własnoręcznym podpisem. Jednocześnie prosimy o poinformowanie obsługi Sklepu o zaistniałej sytuacji za pomocą poczty elektronicznej na adres email: reklamacje@royal-poland.pl
 1. Niektóre, enumeratywnie wskazane w ofercie Sprzedającego towary  mogą być objęte 12-miesieczną gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku informacja o gwarancji znajduje się o opisie produktu, a stosowny dokument gwarancyjny dołączony zostaje do wysyłanego  Klientowi towaru.
 1. Klientowi przysługują uprawnienia  z tytułu rękojmi lub gwarancji (jeśli towar jest objęty gwarancją stosownie do postanowień paragrafu 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu). W przypadku gdy klient stwierdzi, że zakupiony towar jest wadliwy przysługuje mu prawo do skorzystania (zależnie od dokonanego wyboru) z uprawnień przyznanych mu na mocy udzielonej gwarancji (w tym przypadku odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi podmiot jej udzielający) lub z tytułu rękojmi (odpowiedzialność względem Klienta ponosi Sprzedający). Uprawnienia z tytułu gwarancji oraz uprawnienia z tytułu rękojmi są od siebie niezależne.
 1. Dla zachowania uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji oraz rękojmi zaleca się wysłanie zawiadomienia o dostrzeżonych wadach na adres e-mail poczty elektronicznej Sprzedającego:reklamacje@royal-poland.pl. Możliwe jest również pisemne zgłoszenie roszczenia na adres siedziby Sprzedającego. W celu ustalenia sposobu rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia a także przyspieszenia procedury, uprasza się o jak najdokładniejsze opisanie stwierdzonych wad i usterek.
 1. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach lub usterkach Sprzedający ustosunkuje się do roszczenia Klienta i w przypadku jej zasadności przedstawi sposób jego uwzględnienia.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • numer zamówienia,
 • dane Klienta,
 • nazwę uszkodzonego towaru,
 • opis uszkodzenia,
 • zdjęcia obrazujące uszkodzenie (celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji),
 • protokół szkodowy spisany z kurierem (celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji),
 • dowód zakupu wg ustawy
 1. W przypadku Klientów nie posiadających statusu konsumenta konieczne jest, przy zgłoszeniu ujawnionej/wykrytej wady produktu, wskazanie kiedy (określenie daty) doszło do ujawnienia się/wykrycia wady.
 1. Regulacja przepisu rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” – Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z przepisem art. 27 ww. ustawy, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w przepisach art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być skierowane do Sprzedającego w formie elektronicznej, na adres e-mail: reklamacje@royal-poland.pl, lub formie pisemnej na adres Sprzedającego: ul. Targowa 60, 26-700 Zwoleń. Celem usprawnienia Państwa obsługi prosimy, w miarę możliwości, o korzystanie z drogi elektronicznej, co przyspieszy rozpoznanie Państwa sprawy.
 1. Uprawnienie realizowanie jest poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W ciągu kolejnych 14 dni (licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy) konsument obowiązany jest do odesłania na adres siedziby Sprzedającego zakupionego towaru, po uprzednim ustaleniu ze sprzedającym sposobu odesłania towaru.
 1. Treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępna jest w formie edytowalnego załącznika do niniejszego Regulaminu – Formularza odstąpienia od umowy.
 1. Zwracany produkt nie może nosić śladów zużycia, używania lub uszkodzenia i musi być zwrócony w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży oraz przesyłki wysłane na koszt Sprzedającego nie będą przez Sprzedającego przyjmowane. Zwroty są możliwe tylko po okazaniu paragonu fiskalnego / faktury VAT.
 1. Wysyłka towaru do zwrotu powinna zostać ustalona i potwierdzona drogą mailową lub telefoniczną.
 1. Zwracany produkt powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.
 1. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny nastąpi w sposób z nim ustalony w terminie 14 dni od dnia nadejścia produktu podlegającego zwrotowi. Zwrot pieniędzy następuje po sprawdzeniu produktu przez Sprzedającego.
 1. Koszty odesłania zwracanego produktu ponosi konsument.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru. Do którego dochodzi wskutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego produktu. 
 1. Sprzedający dokonuje weryfikacji stanu zwracanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 1. Sprzedający dokona zwrotu należności w sposób wskazany przez konsumenta (z ewentualnym potrąceniem dodatkowych kosztów dokonania zwrotu – w przypadku wyboru takiego sposobu zwrotu należności przez konsumenta) w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.
 1. Zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 1 pkt  21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” informujemy, że w przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub innych form nierespektowania uprawnień przysługujących konsumentom, Klient posiadający status konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Organem właściwym w takiej sytuacji jest właściwy miejscowo (ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta) Miejski lub Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nabytych produktów powinny być zgłoszone pod wskazanym w niniejszym Regulaminie adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu.
 1. Mimo dołożenia należytej staranności, w ofercie prezentowanej w Sklepie mogą się pojawić nieścisłości. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej w Sklepie należy kontaktować się z administratorem Sklepu: e-mail: sklep@royal-poland.pl lub telefonicznie.
 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie posiadającymi statusu konsumenta sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania ewentualnych sporów, stosownie do wartości przedmiotu sporu jest Sąd Rejonowy Zwoleń .
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl